Systrar

Om Magnetica

Sammanhållande idé för all verksamhet från 1-12 år (förskola, förskoleklass, skola och fritids)

Främja lustfyllt lärande med utgångspunkt i barnets intressen och drivkrafter att söka kunskaper. Vår övertygelse är att barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, samt genom att iaktta, samtala och reflektera i en pedagogisk miljö tillsammans med professionella vuxna.

Våra verksamheter ska ha utvecklingsinriktade kompetenta, engagerade medarbetare. Med start i förskolan, och fortsättning i förskoleklass, skola och fritids arbetar pedagogerna medvetet med barnens kunskapsutveckling, och vi har särskild fokus på deras språk och matematiska förmågor.

Utforma verksamheterna så att den inre och yttre miljön upplevs trygg. Med stigande ålder utveckla förmågorna att ta ansvar, visa empati, självkänsla och kunna samarbeta. Varje barn ska ingå i ett meningsfullt sammanhang, där alla pedagoger tar ansvar för alla barn, hela dagen.

Pedagogiskt nytänkande, genom att ta del av ny forskning lokalt och globalt, våga pröva nytt, samarbete med föreningar och näringsliv.

Utevistelse och rörelse är en viktig del, och är ett prioriterat område i våra verksamheter. Miljö och naturvårdsfrågor, ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla verksamheten. Vår miljöpolicy innebär att alla ska arbeta med Grön Flagg. Vi vill påverka våra barn att välja en hälsosam livsstil.