Systrar

Mer om Vikskolan

Vikskolan en F-9  skola med ca 240 elever. Skolan bedriver ett aktivt arbete för att möta framtidens kunskapskrav. Vi använder oss av modern teknik som en naturlig del i elevens utveckling. Alla elever  använder  lärplattor (iPad) i undervisningen och från årskurs 3 har eleven en egen. Vi arbetar i studiegrupper och basgrupper som utmanar varje elevs nyfikenhet och stimulerar till maximal kunskapsutveckling.

Vikskolan har 2 arbetslag  Rönn/Kastanj F – 3 och Äppeleken  4 – 9. Fritids och skola ingår i samma arbetslag och delar till viss del även lokaler vilket gör att vår filosofi ”Barnet hela dagen” blir en självklarhet. Något som skapar trygghet och dessutom ger oss goda möjligheter att ha en helhetssyn på elevernas lärande.

Alla barn/elever startar sin dag i basgruppen, syftet med basgruppsarbetet är bland annat att garantera trygghet och skapa kamratskap över åldersgränserna. Vi lär tillsammans om hur vi alla påverkar  vår dagliga arbetsmiljö, varför vi dagligen arbetar med miljö- och hälsofrämjande frågor.

Vi använder begrepp som ”basgrupp”, ”studiegrupp” och ”basgruppsledare” i stället för ”klass” och ”klasslärare” . Varför gör vi det?  Eleverna får undervisning av ämnesbehöriga lärare och får lära sig utifrån sina förutsättningar, inte efter ålder!  Alla elever utvecklas olika och genom vårt arbetssätt kan vi  ge vad varje enskild elev vad den behöver för att utvecklas maximalt.   Med detta arbetssätt har vi flera vuxna som ser eleverna och som kan ge dem vad de behöver, alla elever blir sedda!

Basgrupper  Vi börjar skoldagen i basgruppen 4 dagar i veckan. Här lägger vi stor vikt vid att alla barn ska få komma till tals och synas. Under dessa arbetspass arbetar vi både med individuella arbetsuppgifter utifrån barnens behov och med gemensamma arbetsuppgifter utifrån olika teman. Vi arbetar också med samarbete och sammanhållning.

Studiegrupper Förskoleklassen bildar en egen studiegrupp. De är nya på skolan och behöver ”växa in” i skolmiljön och lära sig skolans kultur. Vi har då möjlighet att ge eleven den hjälp den behöver samt att dela upp eleverna på olika sätt. Förskoleklassen har inte uppnående mål som de måste nå, men självklart arbetar de vidare om/när de kan läsa och skriva.

Studiegrupper Eleverna i årskurs 1 och 7 bildar olika studiegrupper. För att ge varje elev den bästa undervisningen och möjlighet till utveckling undervisas de av ämnesutbildade och kompetenta pedagoger. Alla pedagoger i arbetslaget arbetar med barnen hela dagen, dvs både under skoldagen och under fritidstid.

Vi har ett aktivt skolråd med engagemang för samarbetet mellan hem och skola. Tillsammans arbetar vi för skolans bästa utveckling.

Vi på skolan har valt att under fritidstid ha ett aktivt samarbete med Idrottslyftet.

  • Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer
  • Rekrytera och utveckla ledare
  • Samverka med skolan.

För att läsa mer om idrottslyftet gå in på: www.rf.se