Bra att veta

Här hittar du bra och viktig information om du är nyfiken på våra förskolor.

I läroplanen för förskolan, Lpfö18, står det ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” För att vi, i ett samarbete, ska uppnå läroplanens mål och skapa en förskola där alla trivs och känner arbetsglädje behöver vi veta vilka förväntningar som finns.

Vad du som vårdnadshavare kan förvänta dig av förskolan

 • Att förskolans verksamhet bedrivs i enlighet med Skollagen och efter förskolans läroplan Lpfö18. 
 • Att ditt barn bemöts utifrån sina förutsättningar.
 • Att ditt barn möts med respekt, hänsyn och tydlighet.
 • Att ditt barn får goda förutsättningar för utveckling och lärande.
 • Att alla vuxna på förskolan följer och arbetar med vår plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling.
 • Att förskolan kallar till vårdnadshavarmöte och utvecklingssamtal.
 • Att via Magneticas hemsida få information via läsårstider om studiedagar och sammanslagning av verksamhet sommar och jul.
 • Att vi systematiskt kvalitetssäkrar vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.
 • Att all personal har tystnadsplikt.
 • Att det finns rutiner för nyanställda att lämna registerutdrag från polisens belastningsregister.
 • Att via Magneticas hemsida få kontaktuppgifter till skolledning.
 • Att via Prion få dokumentation om avdelningens verksamhet.

Vad förskolan förväntar sig av dig som vårdnadshavare

 • Att du respekterar verksamheten och dess riktlinjer.
 • Att du frånvaroanmäler ditt barn via Prion om barnet är sjukt eller ledigt.
 • Att du närvaroanmäler ditt barn 24 timmar innan barnet kommer tillbaka till förskolan.
 • Att du kontaktar förskolan om du eller ditt barn är missnöjt med något och är konstruktiv i dina kritiska synpunkter. Tala med den pedagog som är berörd i första hand och vänd dig därefter till rektor. Lämna klagomål enligt vår klagomålshantering. Vi kan bara förklara och förändra det vi får kännedom om.
 • Att du kommer på de vårdnadshavarmöten och utvecklingssamtal vi erbjuder.
 • Att du respekterar vår tystnadsplikt och undviker att prata om andras barn med oss.
 • Att du meddelar någon av personalen om du ser eller hör att något barn behandlas illa.
 • Att du ser till att ditt barn kommer i tid till aktiviteternas början, senast kl. 9:00.
 • Att du meddelar om du blir sen vid hämtning utifrån det schema du som vårdnadshavare har lämnat in till förskolan.
 • Att ditt barn kommer utvilat. • Att ditt barn har kläder efter väder och aktivitet samt extra kläder vid behov.
 • Att du lämnar aktuella kontaktuppgifter till oss.
 • Att du följer ditt barns utveckling.
 • Att du fyller i och följer ditt barns schema som lämnas till oss.

Vad förskolan förväntar sig av barnen

 • Att de bemöter andra med hänsyn och respekt efter förmåga.
 • Att de är rädd om sin hälsa och förskolans lärmiljö efter förmåga.
 • Att de är rädd om förskolans utrustning och lokaler efter förmåga.
 • Att de lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats efter förmåga.

Du ansöker om plats på någon av våra förskolor via Upplands Väsby kommuns e-tjänst. I e-tjänsten kan du utföra alla ärenden som rör barnomsorg i Upplands Väsby kommun. Tjänsten är tillgänglig alla dagar i veckan, dygnet runt.

Barnen på Magnetica är försäkrade enligt samma modell som i den kommunala skolan.

Prion är vår helhetsplattform för förskolan. Bland annat kan pedagoger dokumentera via bild, text och video. Genom appen kan vårdnadshavare följa sitt barns utveckling och lärande direkt i mobiltelefonen. Det är även ett enkelt sätt att snabbt nå ut med information till alla vårdnadshavare.