Bra att veta

Här hittar du bra och viktig information om du är nyfiken på våra grundskolor.

Magneticas grundskolor är avgiftsfria.

Varje terminsslut under årskurs 6–9 sätter lärarna betyg i de ämnen som eleven haft undervisning i. Betygen visar hur väl eleven nått kunskapskraven under terminen. Betygen speglar den kravnivå man kan ställa upp för respektive årskurs.

Varje elev har en egen dator för sitt skolarbete.

På varje skola finns elevhälsa som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande genom att hjälpa elever som har olika svårigheter i sin skolsituation.

Alla elever får en egen e-postadress när de börjar på Magnetica. E-postadressen används bland annat för inloggning i dator/surfplatta och på vår lärplattform.

Eleverna på Magnetica är försäkrade enligt samma modell som i den kommunala skolan.

Vi arbetar strategiskt med att utveckla elevernas digitala kompetens. Under våren 2020 kommer vi implementera en ny digital lärplattform för att utveckla elevernas lärande.

Alla fristående skolor har en egen kö. Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola måste du ställa ditt barn i kö både till skolan och göra ett aktivt val till den skolan i kommunens skolval. Ställ dig i kö till den eller de skolor du har tänkt så tidigt som möjligt.