Bra att veta

Här hittar du bra och viktig information om du är nyfiken på våra grundskolor.

I läroplanen Lgr 11 står ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande”. För att alla elever ska uppnå läroplanens mål och att vi tillsammans ska få en skola där alla trivs och känner arbetsglädje behöver vi veta vad som förväntas av oss.

 • Vad du som vårdnadshavare och elev kan förvänta dig av skolan
 • Att skolans verksamhet bedrivs i enlighet med Skollagen och efter skolans läroplan Lgr11.
 • Att ditt barn bemöts utifrån sina förutsättningar. • Att ditt barn möts med respekt, hänsyn och tydlighet.
 • Att ditt barn får goda förutsättningar för utveckling och lärande. 
 • Att alla vuxna på skolan följer och arbetar med vår plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling.
 • Att skolan kallar till föräldramöte och utvecklingssamtal.
 • Att via Admentum få information när terminen börjar och slutar, datum för lov och studiedagar och friluftsdagar.
 • Att vi systematiskt kvalitetssäkrar vårt arbete i syfte att utveckla och förbättra vår verksamhet.
 • Att all personal har tystnadsplikt. • Att det finns rutiner för nyanställda att lämna registerutdrag från polisens belastningsregister.
 • Att via Admentum få kontaktuppgifter till skolledning, lärare och elevhälsa. • Att via Admentum få information och elevens kunskapsutveckling i skriftliga omdömen och i den individuella utvecklingsplanen (IUP).
 • Att via Canvas få information om elevens lärande och arbetsuppgifter.

Vad skolan förväntar sig av dig som vårdnadshavare.

 • Att du respekterar verksamheten och dess riktlinjer. • Att du respekterar skolplikten och inte ansöker om ledighet under skoldagar om det inte finns särskilda skäl.
 • Att du kontaktar skolan om du eller ditt barn är missnöjt med något och är konstruktiv i dina kritiska synpunkter. Tala med den pedagog som är berörd eller kontakta rektor. Lämna klagomål enligt vår klagomålshantering. Vi kan bara förklara och förändra det vi får kännedom om.
 • Att du kommer på de föräldramöten och utvecklingssamtal vi erbjuder.
 • Att du respekterar vår tystnadsplikt och undviker att prata om andras barn med oss.
 • Att du meddelar någon av personalen om du ser eller hör att något barn behandlas illa.
 • Att du ser till att ditt barn kommer i tid på morgonen.
 • Att ditt barn kommer utvilat och har ätit frukost.
 • Att ditt barn har kläder efter väder och aktivitet samt extra kläder vid behov.
 • Att du lämnar aktuella kontaktuppgifter i Admentum. • Att du följer ditt barns utveckling i Admentum.
 • Att du registrerar ditt barns fritidsschema i Admentum.
 • Att du sjukanmäler ditt barn via Admentum.

Vad skolan förväntar sig av dig som elev

 • Att du bemöter andra med hänsyn och respekt.
 • Att du är rädd om din hälsa och vår lärmiljö.
 • Att du är rädd om skolans utrustning och lokaler.
 • Att du kommer i tid och har med dig rätt material.
 • Att du lämnar ytterkläder och skor på anvisad plats.
 • Att du lämnar in din telefon.
 • Att du använder din iPad eller dator enligt reglerna.
 • Att du sitter på din bestämda plats.

På varje skola finns elevhälsa som består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar både hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande genom att hjälpa elever som har olika svårigheter i sin skolsituation.

Varje terminsslut under årskurs 6–9 sätter lärarna betyg i de ämnen som eleven haft undervisning i. Betygen visar hur väl eleven nått kunskapskraven under terminen. Betygen speglar den kravnivå man kan ställa upp för respektive årskurs.

Varje elev har en egen dator för sitt skolarbete.

Alla elever får en egen e-postadress när de börjar på Magnetica. E-postadressen används bland annat för inloggning i dator/surfplatta och på vår lärplattform.

Canvas är Magneticas lärplattform, navet för att leda och följa varje elevs lärande. Här kan vi alla som finns runt ditt/dina barn gemensamt stötta och coacha dem på bästa sätt.

Lärande Skola är en app som du laddar ned till din mobiltelefon. Genom appen kan du kommunicera direkt med oss på skolan och hitta den information du behöver för att följa ditt barns lärande på daglig basis. Du får pushnotiser när något nytt händer.

Admentum är Magneticas administrativa system. Här kan du bland annat se schema och skriftliga omdömen, och göra ledighetsansökningar.

Eleverna på Magnetica är försäkrade enligt samma modell som i den kommunala skolan.

Alla fristående skolor har en egen kö. Om du vill att ditt barn ska gå på en fristående skola måste du ställa ditt barn i kö både till skolan och göra ett aktivt val till den skolan i kommunens skolval. Ställ dig i kö till den eller de skolor du har tänkt så tidigt som möjligt. 

Magneticas grundskolor är avgiftsfria.