Information om Corona

Med anledning av både det globala läget, och de senaste uppgifterna i Sverige om covid-19 vill vi informera och bidra med länkar till relevant information. Vi hänvisar till myndigheternas hemsidor såsom Folkhälsomyndigheten, UD, Vårdguiden och Krisinformation.se. Folkhälsomyndigheten följer noga händelseutvecklingen gällande covid-19. Sjukvård, regionala smittskyddsenheter och andra aktörer får information om det aktuella läget och vilka åtgärder som är relevanta att genomföra.

Informationen uppdateras kontinuerligt

Senast uppdaterad: 19 mars 2021, kl 16:00

Distansundervisning för högstadiet

Magnetica Education följer Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms rekommendationer. Med anledning Corona-läget i samhället övergick Vikskolan 15 december 2020 till distansundervisning för högstadieeleverna i årskurs 6-9. För årskurs 6 pågick distansundervisningen fram till och med fredag 15 januari 2021. Från och med 18 januari 2021 har årskurs 6 närundervisning på skolan. För årskurs 7-8 är det partiell distans- och närundervisning där klasserna har ett anpassat schema för att minska risken för smittspridning. Skolverksamheten för låg- och mellanstadiet fortsätter som vanligt utifrån rådande riktlinjer.

Syftet med besluten är att fler personer ska stanna hemma och minska smittspridningen. Nya beslut kommer att fattas med tvåveckorsintervall. Besluten fattas utifrån smittspridningens utveckling och utifrån kommunala-, regionala- eller nationella direktiv.

Skolplikt

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla barn som är friska ska gå till skolan. Det är viktigt att komma till skolan av flera anledningar:

 • Elever i grundskolan ska få sin garanterade undervisningstid, de har rätt till sin utbildning och har skyldighet att delta i undervisningen.
 • Det är viktigt att erbjudas ett socialt sammanhang. Barnens hälsa påverkas om man tvingas stanna hemma för mycket/länge. Något vi vill undvika så länge som möjligt.
 • För att vi ska upprätthålla samhällets funktioner i den utsträckning som det är möjligt i den tid som råder.

 Med detta vill vi förtydliga att:

 • Generell oro inte är skäl nog för att vara hemma från skolan.
 • Om vårdnadshavare eller mor-/farföräldrar är i riskgrupp är det ej skäl nog för att stanna hemma från skolan. 
 • Om läkare rekommenderat att elever att vara hemma från skolan behöver eleven ett sjukintyg för att styrka detta.

Barn som inte varit på förskolan enligt grundregeln två månader

 Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer när det gäller symtom på sjukdom och vi har så mycket av vår verksamhet ute som möjligt.

Vi vill informera att vi gentemot Upplands Väsby kommun har en skyldighet att rapportera till kommunen om barn som inte har varit på förskolan på två månader. Efter att man har varit borta från förskolan enligt grundregeln i två månader mister man sin plats och får ställa sig i kö igen. Vi kommer att kontakta de vårdnadshavare till de barn detta berör.

Riktlinjer för att begränsa smittspridning

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen på våra förskolor och skolor.
 • Vid symptom läs mer om hur du ska göra på Vårdguiden (1177).
 • Det är viktigt att hålla sig hemma om man har symptom, även milda. Barn som är sjuka och uppvisar symtom som snuva, hosta och/eller feber ska stanna hemma. Barn som uppvisar symtom ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dygn.
 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Om barn som har symptom ändå är i förskolan eller skolan, kommer personal kontakta vårdnadshavare som då ska hämta barnet.
 • Barn som är symptomfria ska stanna hemma i karantän i sju dagar om någon i familjen har konstaterad covid-19.
 • Hämtning och lämning på förskola, skola och fritids sker i första hand utomhus. Inga besökare som vanligtvis inte vistas på skolorna tas emot. All kontakt mellan skolpersonal och vårdnadshavare sker via telefon eller digitalt.
 • Idrottsundervisning sker i så stor utsträckning som möjligt utomhus utan ombyte och dusch.
 • Hålla avstånd till varandra i samlingar och i matkön och därmed bidra till social distansering. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.

Riktlinje om karantän för barn och elever om det finns konstaterad covid-smitta i familjen 

Med anledning Corona-läget i samhället gäller nya rekommendationer för barn och elever i förskolan och grundskolan. Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer lyder att symptomfria barn och unga ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det innebär att barn och elever i förskola och skola ska stanna hemma i karantän om det finns konstaterad covid-smitta i familjen.

Riktlinjer för sammankomster och möten

 • Föräldramöten kommer att genomföras digitalt med information om förskolans verksamhet. Information om hur föräldramöten genomförs digitalt skickas separat.
 • Utvecklingssamtal kommer att genomföras digitalt eller via telefon. Information om hur utvecklingssamtal genomförs digitalt skickas separat.
 • Möten, sammankomster och konferenser där personal träffas mellan förskolor sker digitalt för att begränsa smittspridning.

Riktlinjer för möten och resor i Sverige

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer som nu är att begränsa sociala kontakter och sammankomster. Vi bidrar till denna ökade kontroll över smittspridningen genom att: 

 • Medarbetare ska undvika resande i jobbet i den mån det är möjligt och vi hänvisar till digitala möten. 
 • Vi begränsar studieresor och utflykter. Vi fokuserar på att bedriva kärnverksamheten på förskolan/skolan/kontoret. 
 • Vi anpassar verksamheten efter rådande rekommendationer, riktlinjer och förordningar för skola.

Riktlinjer för resor internationellt

Vi på Lärande följer UD:s reserekommendationer. Detta innebär:   

 • I linje med rekommendationerna ovan (hindra smittspridning) väljer vi att avstå icke nödvändiga resor i dagsläget. Internationella resor ställs därför in tillsvidare. 
 • Vår övergripande riktlinje är att vi följer Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. När/om rekommendationerna ändras så ändrar även vi våra riktlinjer.