Kvalitetsarbete

Magneticas kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att nå de nationella målen för utbildningen. Att kontinuerligt planera, följa upp, analysera och utveckla utbildningen är grunden i det systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på enhets- och huvudmannanivå. På enhetsnivå är det rektor som ansvarar för kvalitetsarbetet. På huvudmannanivå ansvarar skolchefen för kvalitetsarbetet. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller vill veta mer.

Förväntansdokument

Plan mot kränkande behandling och diskriminering

Tillsynsrapport

Digitaliseringsplan

Kvalitetsrapport