Ny läsårsstruktur

22 februari 2022

För att ge de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas för våra elever nu och i framtiden har vi från och med läsåret 2022-23 en ny läsårsstruktur.

Ny läsårsstruktur

Ny läsårsstruktur

För att ge de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas för våra elever nu och i framtiden har vi från och med läsåret 2022-23 en ny läsårsstruktur där vi delat in läsåret i sex perioder för att skapa möjlighet att göra kontinuerliga avstämningar för att möta elevernas faktiska behov. I praktiken kommer du som vårdnadshavare och ditt barn inte uppleva några större skillnader förutom att var sjätte vecka kommer skolan att ha 1-2 planeringsdagar, då eleverna inte har undervisning utan är lediga. Fritids kommer att vara öppet hela dagen för de som har behov av det.

Syftet med att dela in läsåret i perioder är att vi får fler avstämningstillfällen där vi både kan blicka bakåt och framåt för att forma arbetet utifrån elevernas faktiska behov. Våra medarbetare ges förutsättningar att följa upp och utvärdera på skol-, grupp- och individnivå. Vi vill med en ny läsårstruktur skapa än bättre förutsättningar för så väl våra elever som medarbetare. Du finner läsåret i sin helhet här, och där framgår samtliga datum för läsårsstart och läsårslut samt lovdagar.